All posts by administrator

سیرکولاتور پرتابل رومیزی

سیرکولاتور آزمایشگاهی دستگاهی است که وظیفه آن ثابت نگه داشتن دمای یک فرایند آزمایشگاهی می باشد که این فرایند خود می تواند درون یک راکتور یا ظرف دوجداره انجام شود

سیرکولاتور گرم و سرد

سیرکولاتور آزمایشگاهی دستگاهی است که وظیفه آن ثابت نگه داشتن دمای یک فرایند آزمایشگاهی می باشد که این فرایند خود می تواند درون یک راکتور یا ظرف دوجداره انجام شود